Zápis ze schůze výboru společnosti – leden 2014

Zápis z jednání výboru ČSLR v Pardubicích ze dne 23.1.2014


 1. Situace časopisu Hojení ran (projednáno s K. Víznerem a p. Krupičkovou, kteří byli přítomni jednání výboru)

  – Stávající finanční situace časopisu a nezájem firem o inzerci vedl k zastavení vydávání časopisu.

  – Dle informací od nakladatelství náklady na vydání 1 čísla HR jsou cca 100 000 Kč, náklad činí 2000 výtisků. Předplatné činí celkem 20 000 Kč/rok, v roce 2014 nebude z rozhodnutí Geumu vybíráno.

  – Výbor ČSLR rozhodl o podpoře vydávání časopisu v roce 2014 z vlastních prostředků. Maximální celková výše dotace bude 100 000 Kč s tím, že v roce 2014 podpoříme vydání 2 čísel. Zbytek částky potřebné k vydání obstará inzertní oddělení nakladatelství Geum. Předpokládá se osobní aktivita členů výbo ru k podpoře inzerce firem v novém čísle časopisu.

  – Podmínky ČSLR k poskytnutí dotace:

  – Geum poskytne výboru ČSLR informace o financování časopisu HR v roce 2014 (struktura nákladů a výnosů)

  – Redukce počtu čísel časopisu Hojení ran vydaných v roce 2014 na 2 čísla

  – Mimo tento plán je 1. číslo/2014 již vydané spolu s konferenčními abstrakty v Pardubicích a Supplementum s Algoritmem – jejich vydání zajistil Geum

  – Po dohodě s šéfredaktorem K. Víznerem dojde i k redukci celkového nákladu časopisu s tím, že členům společnosti a stávajícím předplatitelům bude zasílán poštou jen 1 výtisk časopisu. Počet výtisků, které obdrží členové redakční rady, bude upraven na základě jejich vzájemné domluvy s nakladatelstvím.

  – Změna obsahové skladby časopisu – výbor preferuje monotématická čísla, výbor souhlasí s publikováním inzertních článků, pokud budou uveřejněny v samostatné sekci placené inzerce.

  – Výbor souhlasí s oficiálním podtitulkem časopisu: „Časopis podporovaný ČSLR“

  – Budou dopředu dány termíny vydání čísel časopisu.

  – Ustanovení patrona (patronů) čísla z řad členů výboru ČSLR, kteří budou zainteresováni na výběru článků, oslovení autorů, agitaci u firem v případě potíží inzertního odd. Geumu. Výkon této funkce nebude finančně ohodnocen.

  – Pro prvé „krizové“ číslo bylo vybráno téma dekubity, funkce patronů se ujmou Lenka Šeflová a Andrea Pokorná – obě souhlasí, již začaly oslovovat autory případných článků, plánovaný termín vydání tohoto čísla je 1.6.2014. Jinak je nutné harmonogram skloubit s nakl. Geum.

  – Téma dalšího čísla zatím nebylo stanoveno, mělo by být jasné spolu s termínem jeho vydání nejpozději v dubnu 2014. Návrh na téma vyjde z diskuze členů výboru s K. Víznerem

  – Domluvit zprovoznění placené elektronické verze časopisu – za jakých podmínek navrhne Geum

  – Je nutné zintenzívnit jednání Geumu stran zařazení časopisu HR do Scopus databáze, kontakt již přeposlala A. Pokorná K. Víznerovi

  – Geum bude aktivní ve výběru vhodných převzatých článků (abstrakt), které budou publikovány formou komentáře abstrakta členem redakční rady časopisu HR.

 2. Certifikáty Garance kvality v roce 2014 – změna

  – U žádostí posuzovaných po 1. lednu 2014 je nutné doplnit jméno a podpis garanta, člena výboru České společnosti pro léčbu rány, který je obeznámen s provozem posuzovaného pracoviště a doporučuje udělení Certifikátu.

  – Bez uvedení jména a předběžného projednání žádosti s výše uvedeným garantem nebude řízení o udělení certifikátu zahájeno. Žádající pracoviště musí zároveň souhlasit možností provést po 1 roce činnosti audit k posouzení, zdali splňuje kritéria, která požaduje ČSLR.

  – Upravený formulář žádosti + komentář + aktuální seznam je dostupný na www.cslr.cz.

  – Garant konkrétního pracoviště bude odpovídat za pravdivost údajů a bude moci provést kdykoli v případě pochybností revizi na místě. Cestovní výlohy mu budou proplaceny sekretariátem ČSLR.

 3. Certifikované kurzy hojení ran – tj. vzdělávací programy, které získaly certifikát ministerstva zdravotnictví pro vzdělávání nelékařů v oboru hojení ran.

  – ČSLR na svých stránkách uveřejní informace o tom, kde se tyto kurzy pořádají, v jakém rozsahu (počet hodin teorie a praxe), jaká je cena kurzu, minimální a maximální délka kurzu, termín nejbližšího konání kurzu.

  – Informace (psaná + odkaz www) poskytnou sama pracoviště, která kurzy pořádají

  – Ta budou námi vyzvána na základě informací dostupných na stránkách MZČR.

  – Bude zveřejněn i odkaz na kurz pro podiatrické sestry konaný v IKEM Praha.


 Zapsal: MUDr. Jan Stryja