Zápis ze schůze výboru ČSLR 11. 4. 2012 v Brně

přítomní: prim. MUDr. L. Brož, prim. MUDr. I. Bureš, prim. MUDr. D. Diamantová, Ing. M. Melicharová, H.Pekárková, prof. MUDr. A. Pospíšilová,CSc, Bc. L. Šeflová, Doc. MUDr. L. Veverková, Ph.D.


omluvení: MUDr. V.Fejfarová, Ph.D., MUDr. M. Franců, Ph.D., B. Jelínková, A.Kulakovská, PhDr.A.Pokorná, Ph.D., MUDr.R.Ston, MUDr. J. Stryja


  1. Zhodnocení X. celostáního kongresu ČSLR v Pardubicích, cca 900 účastníků. Podrobně, viz. samostatná zpráva. Autorům vítězných přednášek /lékařská a nelékařská/ byly uhrazeny kongresové poplatky na Evropský kongres EWMA ve Vídni. U lékařských vítězný autor nepojede, proto poplatek rozdělen mezi 2 přednášky, které se dělily o 2. – 3. místo a každý autor má uhrazený jeden den.
  2. Evropský kongres EWMA 2012 Vídeň – oficiálně jede ČSLR reprezentovat Doc. MUDr. L. Veverková, Ph.D., jako členka předsednictva výboru – přednese zprávu o naší společnosti. Na kandidátku do předsednictva EWMA za naší společnost navrhujeme Doc. MUDr. L. Veverkovou, Ph.D, MUDr. Fejfarovou, Ph.D. a pana MUDr. R. Stona.
  3. Nutno doplňovat více informací na web, domluva o způsobu řešení dotazů, které přicházejí od čtenářů stránek ČSLR. Od vedoucího komise ČSLR pro kvalitu péče MUDr. J. Stryji přišel aktualizovaný seznam nositelů certifikátů kvality společnosti. Od ledna t. r. obdržely certifikát další 2 organizace.
  4. Dne 26. 3. 2012 na Ministerstvu zdravotnictví proběhlo jednání o kategorizaci zdravotnických prostředků týkajícího se vlhkého hojení ran pro připravovaný nový zákon s účinností od 1.1.2014. Navrhovatel zákona – MZ ČR, pozval k jednání zástupce pojišťoven a odborných společností. Za ČSLR se účastnil jednání prim. MUDr. I. Bureš. Byla domluvena shoda o zcela zrušení preskripčního omezení první tři měsíce, následně by vstupoval do preskripce revizní lékař. Průlomový je návrh úhrady prostředků pro vlhké hojení na jednotku míry – cm2, gramáž či ml. Tím se odstraní nutnost zbytečného skládání malých rozměrů, k čemuž vede stávající zákon. Mělo by dojít k předepisováním adekvátních rozměrů i k úsporám v materiálech. Hodnoty úhrad nebyly ještě stanoveny a jednání mezi jednotlivými stranami budou probíhat. ( VZP, zástupci výrobců, účast odborných společností, ČSLR atd..). Pokud nedojde k dohodě o výši úhrad, rozhodne Ministerstvo zdravotnictví. Změny od 1. 4. 2012, ke kterým došlo, budeme připomínkovat. Je zde rozpor mezi zákonem a metodickým pokynem VZP. Podrobně, viz.  náš komentář na webu a v informacích.
  5. Redakci časopisu Hojení ran poskytneme seznam platících členů společnosti. Ti budou dále bezplatně dostávat tento časopis. Neplatičům nebude časopis posílán do uhrazení příspěvků, či pokud si časopis nepředplatí. Nabízíme těsnější spolupráci s časopisem, zejména při recenzování příspěvků.
  6. Řešena otázka odborné garance u žadatelů ze stran prodejců. Garance bude poskytnuta jen pokud budeme znát přesnou strukturu programu, obsah přednášek a přednášející. Na firemní přednášky garance neposkytneme. Přijímat žádosti o garanci společnosti budeme dvakrát ročně, k 31. 12. a k 30. 6.
  7. Stanovujeme pro přehlednost pravidelné termíny výboru. Jednání výboru bude vždy druhou středu v posledním měsíci ve čtvrtletí. Pro letošní rok to je 13. 6. Praha, 12. 9. Pardubice, 12. 12. Brno.