prof. PhDr. Andrea Pokorná, Ph.D.

místopředsedkyně ČSLR

Vzdělání:

2019 – ZSF JČU České Budějovice, Ošetřovatelství (prof.)

2014 – ZSF JČU České Budějovice, Ošetřovatelství (doc.)

2008 – LF MU Brno, Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie (Ph.D.)

2007 – SZU Bratislava, Fakulta ošetrovateľstva a zdravotnických odborných štúdií, Ošetrovateľstvo (PhDr.)

1999 – Univerzita Palackého Olomouc, Pedagogická fakulta, Učitelství odborných předmětů pro střední zdravotnické školy (Mgr.)


Odborná kvalifikace: profesorka v oboru Ošetřovatelství


Pracovní zařazení:

profesorka: Masarykova univerzita, Lékařská fakulta (LF MU), Katedra ošetřovatelství

vedoucí oddělení hodnocení kvality péče: Ústav zdravotnických informací a statistiky, Česká republika (ÚZIS ČR)


Přehled zaměstnání – odborná praxe:

červen 1992–srpen 2002 – výkon profese všeobecná sestra v lůžkových, ambulantních zdravotnických zařízeních i v agentuře domácí péče.

srpen 2000–srpen 2002 – SZŠ Nový Jičín – učitelka odborných předmětů

srpen 2002–srpen 2004 – SZŠ Jaselská 7/9 Brno – učitelka odborných předmětů

září 2004–květen 2005 – LF MU v Brně, Klinika interní, geriatrie, ošetřovatelství a praktického lékařství – asistentka

květen 2005 – dosud – LF MU, Katedra ošetřovatelství – asistent, odborný asistent, docent, profesor a oborový koordinátor zahraničních vztahů po celou dobu

říjen 2014 – dosud – vedoucí oddělení hodnocení kvality péče – Ústav zdravotnických informací a statistiky


Akademické funkce:

2018 – proděkanka pro nelékařské obory a informační technologie LF MU

2016–dosud – členka oborové rady ZSF JČU České Budějovice 

2015–dosud – členka oborové rady Ošetřovatelství: LF OU Ostrava

2014–dosud – členka oborové rady: Sociální lékařství, LF MU

2013–2014 – členka akademického senátu LF MU


Odborná pedagogická činnost:

Souvislá pedagogická praxe v ošetřovatelství od roku 2000. Od roku 2004 zaměstnána na Masarykově univerzitě, Lékařské fakultě, Katedře ošetřovatelství jako asistentka, od roku 2009 jako odborná asistentka, od roku 2014 jako docentka a od roku 2019 jako profesorka.

Přednášková činnost v oboru: Ošetřovatelství pro studijní obory a programy Všeobecná sestra (Bc.), Navazující magisterské studium (NMgr.): Ošetřovatelství v geriatrii (LF MU Brno), Ošetřovatelství v intenzivní péči (LF MU Brno), Kvalita ošetřovatelské péče (VŠPJ Jihlava), Ošetřovatelství ve vybraných klinických oborech (ZSF JCU). 

Vedení 68 magisterských (diplomových) prací a 73 bakalářských prací. Vedení úspěšně ukončených doktorandů: na LF MU – 1, mimo LF MU – 1 (UP Olomouc). 

Vedení aktuálně studujících doktorandů na LF MU – 1. Vedení aktuálně studujících doktorandů mimo LF MU – 4. Participace na zpracování akreditační dokumentace studijního oboru Všeobecná sestra (bakalářské studium), Ošetřovatelská péče v gerontologii (navazující magisterské studium) a Ošetřovatelství v intenzivní péči (navazující magisterské studium). 

Garant certifikovaného kurzu Specifická ošetřovatelská péče o chronické rány a defekty (akreditace MZ ČR). 

Autorství tří učebních textů (Úvod do wound managementu – příručka k hojení chronických ran pro studenty nelékařských studijních oborů, Ošetřovatelské postupy založené na důkazech I a II díl). 

Autorství tří e-learningových kurzů pro předměty Ošetřovatelské postupy, První pomoc a Nursing (v AJ). 

Absolvovány dva výukové a přednáškové pobyty v rámci programu Erasmus (2006, 2007) a 4 vědecké zahraniční stáže (2 × UK, Rakousko a Portugalsko) + 1 odborná stáž v rámci EWMA (Dánsko). 

Hlavní řešitel za ČR v mezinárodním projektu Empowering Professionalisation of Nurses through mentorship (EmpNURS) zaměřeného na podporu vzdělávání v podmínkách klinické praxe pod vedením mentorů.


Odborná vědecko-výzkumná činnost:

Autorství a spoluautorství 8 monografií (Efektivní komunikační techniky – 3 vydání, Komunikace se seniory, Kompendium hojení ran pro sestry, Perioperační ošetřovatelská péče, Ošetřovatelství v geriatrii – hodnotící techniky, Vedení nových pracovníků v ošetřovatelské praxi: pro staniční a vrchní sestry). 

Autorství kapitol ve dvou monografiích (Moderná edukácia v ošetrovateľstve, Vedení nových pracovníků v ošetřovatelské praxi). 

Publikování odborných článků v zahraničních i tuzemských recenzovaných vědeckých časopisech. 

Vyzvané přednášky na konferencích (52 domácích a 17 zahraničních). Realizovány odborné referáty a abstrakta na konferencích. Celkem 155 citačních ohlasů (citace ve věd. časopise s IF v ČR i zahraničí 24, citace v odborném časopise, knize, sborníku ČR 96, citace v odborném časopise, knize, sborníku zahraničí 35). H index 4 (Scopus).

Členství v redakční radě tuzemských vědeckých recenzovaných časopisů (Central European Journal of Nursing and Midwifery (CEJNM), Kontakt – Scopus, Mefanet Journal – ERIH) odborného tuzemského časopisu (Léčba ran) a zahraničních vědeckých časopisů (Nurse Education in Practice, Journal of Wound Care) a odborného recenzovaného zahraničního časopisu (EWMA Journal). 

Hlavní ředitelství 6 projektů specifického výzkumu na LF MU, členství v řešitelském týmu 6 dalších projektů, hlavní řešitel 2 projektů AZV a 1 mezinárodního projektu (viz pedagogická činnost). 

Členka několika pracovních skupin při MZ ČR a zástupce ČR v pracovní skupině pro Indikátory kvality péče v OECD (Healthcare Quality Indicators Group).


Nejvýznamnějších publikační výstupy:

 • HOLLOWAY, S., POKORNÁ, A. JANSSEN, AJH, OUSEY, K. PROBST, S. WOUND CURRICULUM FOR NURSES POST-REGISTRATION QUALIFICATION WOUND MANAGEMENT EUROPEAN QUALIFICATION FRAMEWORK LEVEL 7. Journal of Wound Care, London: MA Healthcare Limited, 2020, roč. 29, č. 7, s. "S1"-"S39". ISSN 0969-0700. doi:10.12968/jowc.2020.29.Sup7a.S1.
 • KRUPOVÁ, L., POKORNÁ A. Quality of life in patients with non-healing wounds, with particular focus on assesment tools-a literature review. Central European Journal of Nursing and Midwifery, Lékařská fakulta Ostravské univerzity, 2020, roč. 11, č. 2, s. 94-103. ISSN 2336-3517. doi:10.15452/cejnm.2020.11.0010
 • DOBROWOLSKA, Beata, Aleksandra ZEC, Jessica TOSORATTI, Michal MACHUL, POKORNÁ, A, Carla NASCIMENTO, Sonia FERRAO, Katarina ZIAKOVA, Andrea SOLGAJOVA, Lubica RYBAROVA, Illarj ACHIL a Alvisa PALESE. Night shifts as a learning experience among nursing students across Europe: Findings from a cross-sectional survey. Nurse Education Today, Edinburgh: Churchill Livingstone, 2020, roč. 90, July 2020, s. 1-9. ISSN 0260-6917. doi:10.1016/j.nedt.2020.104441.
 • VAN TIGGELEN, H., K. LEBLANC, K. CAMPBELL, K. WOO, S. BARANOSKI, Y. Y. CHANG, A. M. DUNK, M. GLOECKNER, H. HEVIA, S. HOLLOWAY, P. IDENSOHN, P. KARADAG, E. KOREN, J. KOTTNER, D. LANGEMO, K. OUSEY, POKORNÁ, A, M. ROMANELLI, V. L. C. G. SANTOS, S. SMET, G. TARIQ, K. VAN DEN BUSSCHE, A. VAN HECKE, S. VERHAEGHE, H. VUAGNAT, A. WILLIAMS a D. BEECKMAN. Standardizing the classification of skin tears: validity and reliability testing of the International Skin Tear Advisory Panel Classification System in 44 countries. British Journal of Dermatology, Hoboken: Wiley-Blackwell, 2020. ISSN 0007-0963. doi:10.1111/bjd.18604.
 • BÚŘIL, Jiří, Petra BÚŘILOVÁ a POKORNÁ, A. Primární non-Hodgkinův B-lymfom centrálního nervového systému. Ceska a slovenska neurologie a neurochirurgie, Prague: CZECH MEDICAL SOC, 2020, roč. 83, č. 1, s. 105-107. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2019105.
 • RIAD, Abanoub, Veronika CHUCHMOVÁ, Jitka KLUGAROVÁ, Simona SLEZÁKOVÁ, Andrea POKORNÁ, Martin KRSEK a Miloslav KLUGAR. Oral Microbiome Response to Powered vs Manual Toothbrush: Protocol for Systematic Review & Meta-Analysis. Open Science, 2020. doi:10.17605/OSF.IO/5XG9C.
 • PROBST, S., HOLLOWAY, S., ROWAN, S., POKORNÁ, A., WAD, A.Wound curriculum for nurses: Post-registration qualification wound management - European qualification framework level 6. Journal of Wound Care. 2019; 28, (1): S1-S33. ISSN 0969-0700. DOI: 10.12968/jowc.2019.28.sup2a.s1. IF 1.446
 • BEECKMAN, D., VAN DEN BUSSCHE, K., ALVES, P., ARNOLD LONG, M. C., BEELE, H., CIPRANDI, G., COYER, F.…, DE GROOT, T., DE MEYER, D., DESCHEPPER, E., DUNK, A. M., FOURIE, A., GARCÍA‐MOLINA, P., GRAY, M., IBLASI, A., JELNES, R., JOHANSEN, E., KARADAĞ, A., LEBLANC, K., KIS DADARA, Z., MEAUME, S., POKORNA, A., ROMANELLI, M., RUPPERT, S., SCHOONHOVEN, L., SMET, S., SMITH, C., STEININGER, A., STOCKMAYR, M., VAN DAMME, N., VOEGELI, D., VAN HECKE, A., VERHAEGHE, S., WOO, K., KOTTNER, J. Towards an international language for Incontinence-Associated Dermatitis (IAD): design and evaluation of psychometric properties of the Ghent Global IAD Categorisation Tool (GLOBIAD) in 30 countries. British Journal of Dermatology, 2018; 178(6):e446-e446 DOI: 10.1111/bjd.16754. ISSN: 1365-2133 IF 4.706
 • TOMÁŠ, T., POKORNÁ, A., JANÍČEK, P., FIALOVÁ, I. Změny kognitivních funkcí po totální náhradě kyčelního kloubu. Acta chirurgiae orthopaedicae et traumatologiae Čechoslovaca, 2018; 85(2):137-143. ISSN: 00015415. IF 0.560
 • GOTTRUP, F., POKORNÁ, A., BJERREGAARD, J., VUAGNAT, H. Wound centres – how do we obtain high quality? The EWMA wound centre endorsement project. 2018; Journal of Wound Care 27(5):288-295 DOI: 10.12968/jowc.2018.27.5.288 IF 1.670
 • HOLUBOVÁ, A., POKORNÁ, A. Využití biologického krytí XE-derma v lokální léčbě
 • u bércových vředů. LOGOS Polytechnikos, 2018; 9(2): 250 – 257. ISSN 1804-3682.
 • POKORNÁ, A., BENEŠOVÁ, K., MUŽÍK, J., JARKOVSKÝ, J., DUŠEK, L. Data Sources for Monitoring of Non-healing Wounds in a National Health Information System – Epidemiology of Non-healing Wounds – Analysis of the National Register of Hospitalized Patients in 2007–2015. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2017; 80(Suppl 1): S8-S17. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2017S8. IF 0.368
 • POKORNÁ, A., BENEŠOVÁ, K., JARKOVSKÝ, J., MUŽÍK, J., BEECKMAN, D. Pressure Injuries in Inpatient Care Facilities in the Czech Republic: Analysis of
 • a National Electronic Database. Journal of wound ostomy and continence nursing, 2017; 44(4): 331-335. ISSN 1071-5754. doi:10.1097/WON.0000000000000344. IF 1.359
 • POKORNÁ, A., HOLLOWAY, S., STROHAL, R., VERHEYEN-CRONAU, I. Wound Curriculum for Nurses: Post-Registration Qualification Wound Management. European Qualification Framework, Level 5. Journal of Wound Care, 2017; 26(Suppl 12): S1-S27. ISSN 0969-0700. doi:10.12968/jowc.2017.28.Sup12.S1. IF 1.446
 • POKORNÁ, A., LEAPER, D. Assessment and documentation of non-healing, chronic wounds in inpatient health care facilities in the Czech Republic: an evaluation study. International Wound Journal, 2015; 12(2): 224-231. ISSN 1742-4801. doi:10.1111/iwj.12372. IF 2.594
 • POKORNÁ, A., ÖIEN, R. F., FORSSELL, H., LINDHOLM, C. International Cooperation in Pressure Ulcers Prevalence, Prevention and Treatment is Challenged by the Lack of National Registries. Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie, 2016; 79(Suppl 1): S20-S24. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2016S20. IF 0.368
 • POKORNÁ, A., SAIBERTOVÁ, S., VELICHOVÁ, R., VASMANSKÁ, S. Sorrorigenní rány, jejich identifikace a průběh péče. Česká a slovenská neurologie
 • a neurochirurgie, 2016; 79(Suppl 1): S31-S36. ISSN 1210-7859. doi:10.14735/amcsnn2016S31. IF 0.368
 • POKORNÁ, A., MRÁZOVÁ, R. Kompendium hojení ran pro sestry. Grada Publishing, 2012, 200 s. ISBN 978-80-247-3371-5.
 • POKORNÁ, A., KOMÍNKOVÁ, A., SCHNEIDEROVÁ, M., PINKAVOVÁ, H. Ošetřovatelství v geriatrii – hodnotící nástroje. Grada Publishing, 2013. 208 s. ISBN 978-80-247-4316-5.
 • POKORNÁ, A. Komunikace se seniory. vyd. první. Grada Publishing, 2010. 160 s. ISBN 978-80-247-3271-8.
 • POKORNÁ, A. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. 2. přepracované vyd. Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně, 2008. 100 s. ISBN 978-80-7013-466-5.


Ocenění vědeckou komunitou (členství v odborných společnostech):

2008–dosud – členka výboru České společnosti pro léčbu ran (ČSLR)

2014–2017 a 2019–dosud – členka výboru Evropské společnosti pro léčbu ran (European Wound Management Association – EWMA), řadová členka dosud

2017 – členka výboru Evropského poradního panelu pro otázky dekubitů (European Pressure Ulcers Advisory Panel – EPUAP)

Členka České asociace sester (sekce onkologická, pedagogická)


Ocenění:

2015 – Pressure Ulcers Best Practice Award EPUAP

2017 – Journal of wound Care Award – assesment and documentation


Vyzvané přednášky na mezinárodních konferencích: 69 (52 domácí, 17 zahraniční)

Organizace mezinárodních konferencí a sympozií: 11 (9 domácí, 2 zahraniční) a 9 odborných setkání ve spolupráci s MZ ČR (1 × Workshop WHO, 4 × Kulatý stůl a 4 × Setkání poskytovatelů zdravotních služeb zapojených v systému hlášení nežádoucích událostí).