ČeskyEnglish

Prof. MUDr. Pospíšilová Alena

24.1.2011

Místopředseda výboru společnosti

Vzdělání

 • Studium: Jedenáctiletá střední škola s maturitou v r. 1962
 • Lékařská fakulta UJEP Brno, promoce v r.1968
 • atestace I. stupně z dermatovenerologie v r. 1972
 • atestace II.stupně z dermatovenerologie v r.1977
 • Obhajoba kandidátské dizertační práce v roce 1986
 • Název práce:"Podíl mikrobiální komponenty na chronicitě kožních změn dolních končetin oběhového původu".
 • Habilitační řízení a jmenování docentkou v r. 1991, název práce: "Některé etiopatogenetické a terapeutické problémy bércových vředů.
 • Profesorské řízení a jmenování profesorkou oboru dermatovenerologie v r. 2003, Inaugurační přednáška přednesena na téma"Komplexní přístup k léčbě chronických ran.

Zaměstnání

 • od roku 1968 na OHES Znojmo
 • od roku 1969 na Dermatovenerologické klinice v Brně ve FN U Svaté Anny-sekundární lékař
 • od roku 1974- odborná asistentka LF MU Brno, pracoviště DVK FN Svatá Anna
 • od roku 1989- odborná asistentka LF MU, pracoviště DVK FN Brno, Bohunice

Pedagogická činnost

od roku 1974 - odborná asistentka LF UJEP Brno
v letech 1977-1978 kurz vysokoškolské pedagogiky při Filosofické fakultě UJEP v Brně
od roku 19991 - docentka oboru dermatovenerologie LF MU Brno
od roku 1996 přednostka Dermatovenerologické kliniky FNB, pracoviště Bohunice.
od roku 2003 - profesorka dermatovenerologie LF MU Brno

Vědecko výzkumná činnost

V letech 1980-1984 podíl na výzkumném úkolu: "Příčiny chronicity dermatoóz a mikroby zevního prostředí" a "Mikroby zevního prostředí významné pro patogenezi kožních a slizničních chorobných procesů"
V letech 1993-1995 spoluřešitelka grantového úkolu č. 1225-3: "Léčba popálenin a kožních defektů pomocí krytu keratinocytů kultivovaných in vitro".
V letech 1998-2000 hlavní řěšitelka grantového úkolu č.4741-3: "Léčba vitiliga u dospělých osob transplantací autologních melanocytů".
V letech 1999-2000 studie: "Multicentrická, dvojitě zaslepená, placebem kontrolovaná, randomizovaná studie fáze II ke zjištění účinnosti tolerance a dávek acetylcysteinu po dobu tří týdnů u 224 pacientů s akutní atopickou dermatitidou".
V letech 1999-2000 studie: "Účinek Detralexu u pacientů s pokročilými stádii chronické žilní insuficience (bércovými vředy) léčených po dobu šesti měsíců".
V roce 1989 - monografie: "Chronické ulcerace bérce a jejich mikrobiální složka".
V roce 1991 - scénář a realizace výukového filmu: "Vyšetřování a ošetřování bércových poruch žilního původu".
V roce 1997 - podíl na monografii Paliativní medicína, kapitolou "Kožní projevy u paliativně léčených pacientů".
V roce 2001 - spolupráce na monografii "Praktická dermatologie v obrazech"
V roce 2001 - autorka monografie "Léčba chronických ran".
V roce 2002 - podíl na monografii Praktická angiologie , kapitolou "Bércové vředy a jejich léčba".
V roce 2003 - spolupráce na inovovaném vydání "Paliativní medicína"
V roce 2003 - podíl na učebnici Vnitřní lékařství pro nelékařské fakulty, kapitolou "Chronická žilní insuficience".
V roce 2004 - monografie "Bércový vřed".
V roce 2004 - kapitola "Léčba bércového vředu" do monografie Liečba ciev (v tisku).
V roce 2005 - vypracování některých diagnóz do Lékařského repetitoria (v tisku).
V r. 2005-2007 spoluřešitelka grantového úkolu IGA MZČR "Zvýšení efektivity chronických ran" ve spolupráci s klinikou popálenin a rekonstrukční chirurgie a s chirurgickou klinikou.

Zahraniční stáže

V roce 1986 Greisfwald
Výsledky dosavadní vědecko-výzkumné činnosti jsou shrnuty ve 123 písemných sděleních, z toho v 8 monografiích a 145 přednáškách.

Členství

1. členství ve výboru České Flebologické společnosti - vědecký sekretář
2. členství v EADV
3. členka oborové rady pro postgraduální vzdělávání pro obor dermatovenerologie na LF MU v Brně
4. členka oborové rady pro postgraduální vzdělávání v oboru onkologie na LF MU v Brně
5. členka komisí pro obhajobu kandidátských disertačních prací, habilitačních a profesorských řízení při MU v Brně, KU v Praze a UK v Bratislavě
6. školitelka 4 doktorandů
7. členka redakční rady zahraničního časopisu Derma 3.tisícročia
8. členka International Society of Dermatology
9. členka výboru - místopředsedkyně - České společnosti pro léčbu rány
10. členka redakční rady časopisu Referátorový výber dermatovenerologie 11. čestná členka ČFLS
12.čestná členka České dermatologické společnosti
13. členka oborové sekce dermatovenerologie při ČLK v Brně
14. členka akreditační komise pro obor dermatovenerologie při MZ ČR
15. členka akreditační komise pro obor dětské dermatovenerologie při MZ ČR
16. alternativní předsedkyně komise pro státní doktorské zkoušky a komise pro obhajoby doktorských disertačních prací na LF MU a doktorském studijním programu všeobecného lékařství, obor dermatovenerologie
17. členka laserové společnosti
18. recenzentka monografií a článků k publikacím
19. oponentka předložených návrhů grantových projektů, závěrečných zpráv a diagnostických standard
20. oponentka doktorských dizeratčních a habilitačních prací

Seznam významných prací

Pospíšilová A., Pospíšil L.: chronické ulcerace bérce a jejich mikrobiální složka.
Opuscula Dermatologica, Acta facultatis Universitas Brno, UJEP brno, 1989, s.142.
Pospíšilová A.: Klinické zkušenosti s Varihesivem. Prakt. flebol. 1,1995, s 8-11.
Pospíšilová A.: Nová generace obvazů v léčbě bércových vředů. Čs.Lék.čes. 137, 1998, 9, s.346-266.
Pospíšilová A.: Nové trendy v místní terapii bércových vředů. trendy v medicíně, 2, 2002, s. 11-14.
Pospíšilová A., Švestková S.: Léčba chronických ran. IDVPZ, Brno, 2001, s.72.
Pospíšilová A.: Bércový vřed. Triton, Praha, 2004, s.138.

Sekce: Členové výboru - zde klikněte   |   Tisk   |   Poslat článek známému


© 2010 ČSLR    RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

494115 návštěvníků webu