ČeskyEnglish

Doc. PhDr. Pokorná Andrea, Ph.D.

7.12.2013

ŽIVOTOPIS

 

Jméno:                                            Andrea Pokorná

Dosažené vzdělání: 

2014                            Habilitační řízení – Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice

2005  - 2009   Doktorandské studium v oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie,             Masarykova univerzita, Lékařská fakulta-  obhajoba disertační práce

12. 2. 2009

2007                      Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta ošetrovateľstva a  zdravotnických odborných štúdií, rigorózní řízení -  státní zkouška 13. 9. 2007

1993 - 1999    UP  Olomouc pedagogická fakulta obor: Učitelství pro SZŠ

-  státní zkouška 8.6.1999

 

Tituly:

Doc.      2014           Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice

Ph.D.    2009            Masarykova univerzita,  Lékařská fakulta

PhDr.    2007            Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta ošetrovateľstva
                                 a zdravotnických odborných štúdií

Mgr.     1999            UP Olomouc pedagogická fakulta obor:
                                 Učitelství pro SZŠ

 

Přehled odborné a pedagogické činnosti:

květen 2005  - dosud                        LF MU, Katedra ošetřovatelství

                                                       odborná asistentka,

                                               oborový koordinátor zahraničních vztahů

září 2004  - květen 2005         LF MU, Klinika interní, geriatrie, ošetřovatelství                                
                                                a praktického lékařství asistentka

srpen 2002  - srpen 2004        SZŠ Jaselská 7/9 Brno  - učitelka odborných předmětů

srpen 2002  - srpen 2000        SZŠ Nový Jičín  - učitelka odborných předmětů

srpen 1998  - červenec 2000  Školský úřad Nový Jičín  - učitelka

listopad 1997  - srpen 1998    Soukromá poliklinika Kopřivnice -zdravotní sestra

červen 1993  - květen 1994    FNsP Brno Bohunice  - zdravotní sestra 

                                                 (26. 5. 1994 - 31. 10. 1997 MD)

leden 1993  - květen 1994       NsP Nový Jičín  - zdravotní sestra

červenec 1992  - 12/1992        Městská nemocnice Fifejdy  - Ostrava  - zdravotní sestra

 

Členství v odborných společnostech: 

Česká společnost pro léčbu ran  (ČSLR)- člen výboru,

Česká asociace sester (ČAS) - sekce odborných učitelek, onkologická sekce

Florence Network - člen academic committee

 

Výsledky dosavadní vědecké činnosti (projekty):

2004 – 2006: 1. spoluřešitel rozvojového projektu č. 124 - Elektronické výukové materiály a komplexní podpora jejich tvorby na MU.

2/2010 – dosud:  Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách (CZ.1.07/1.1.02/02.0074) – role – metodik a lektor.

10/2010 – dosud Empowering the Professionalization of Nurses through Mentorship (510111-LLP-1-2010-1-FI-ERASMUS) – role – 1. spoluřešitel za LF MU

10/2010 – dosud Zvyšování kvality praktické výuky v ošetřovatelství (CZ.1.07/2.2.00/15.0214) - spoluřešitel

1/2011 – 12/2011: Podpora sociokulturní a odborné kompetence profesionálních pečovatelů (NLZP) o seniory (MUNI/A/0877/2010) – role – hlavní řešitel.

1/2012 – dosud Podpora sociokulturní a odborné kompetence profesionálních pečovatelů (NLZP) o seniory ve zdravotní i sociální péči (MUNI/A/0812/2011) – role – hlavní řešitel.

 

Publikační činnost

-        knižní publikace vydané v domácích vydavatelstvích: 5

-        kapitoly v knižních publikacích: 1 (1 zahraniční)

-        skripta a učební texty: 4 (2 hlavní autor, 1 editor, 1 spoluautor) 5 metodických příruček (2 hlavní autor, 3 spoluautor)

-        články, plné texty v recenzovaném vědeckém časopisu: 31 (19 domácí, 12 zahraniční)

-        články, plné texty v recenzovaném populár. odborném časopisu ČR: 29

-        práce v domácích recenzovaných vědeckých sbornících: 21

-        práce v zahraničních recenzovaných vědeckých sbornících: 11

-        publikované příspěvky na vědeckých konferencích: 80 (zahraniční 20, domácí 60)

-        abstrakta příspěvků z tuzemských konferencí: 36

-        abstrakta příspěvků ze zahraničních konferencí: 20

-        poster na vědecké konferenci v ČR:1

-        poster na vědecké konferenci v zahraničí: 10

Citace

Statistika ohlasů: 45

 

Vybraná publikační činnost - přehled:

Pokorná. A. Determinanty komunikace se seniory. In. Edukační sborník při příležitosti konání XXIX. Brněnských onkologických dnů s XIX. Konferencí pro sestry a laboranty.Masarykův onkologický ústav v Brně. Brno: 2005. ISBN 80-86793-05-2. (str. 328)

Pokorná., A. Determinanty komunikačních technik v sociální interakci se seniory. In: Sborník z konference Generace 50 plus. České Budějovice: 2006. ISBN  80-7040-903-7 (str. 92  - 95).

Pokorná A. Hodnocení nutričního stavu u seniorů  - nové metody a postupy. In: Sborník II. Mezinárodní konference ošetřovatelství. Nové trendy v ošetřovatelské péči. NCO NZO Brno, Brno: 2007. ISBN 978-80-7013-451-1. (str. 50  - 53).

Pokorná A. Multimediální prvky výuky v ošetřovatelství. In: MEFANET  - Sborník přednášek  Brno: MSD, 2007. ISBN 978-80-7392-007-4.

Pokorná A. E-learningové strategie v edukaci nemocných - metodická doporučení. In: Sborník přednášek konference MEFANET 2008. Brno: Masarykova univerzita spolu s MSD Brno, spol. s r.o. 2008. 4 s. ISBN 978-80-7392-065-4.

Pokorná, A. Specifika komunikace se seniorskou populací - mezinárodní evidence based review. In Nové trendy v ošetřovatelské péči Sborník k IV. mezinárodní konferenci ošetřovatelství. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských ošetřovatelských oborů, 2009. od s. 56-60, 5 s. ISBN 978-80-7013-490-0.

Pokorná. A. Je péče o pečující dostatečná? In. Sborník Vedecko odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. Komplexná starostlivosť o člověka v hraničných situáciách. Fakulta zdravotníctva a soc. práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove. Prešov: 2006. ISBN 80  - 969449-1-6. (str. 177  - 182).

Pokorná, A. Ageistické tendence v ošetřovatelské péči. In Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. od s. 703-713, 11 s. ISBN 978-80-88866-61-9.

Pokorná, A. Determiners of the communication with seniors  - intercultural and intergenerational problem. In: Abstrakt book: 33rd Annual Conference of The Transcultural Nursing Society. Bournemouth: 2007. (s. 71 - 72).

Pokorná, A. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. Brno: NCO NZO, 2006. ISBN 80-7013-440-2.

Pokorná, A. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. 2. vyd. Brno: NCO NZO Brno, 2008. 100 s. ISBN 978-80-7013-466-5.

Pokorná, A. Juřeníková, P. Evaluace e-vzdělávání v předmětu ošetřovatelské postupy. In: Ošetrovateľský obzor, 2/2008 Bratislava: 2008. Slovenská zdravotnícka univerzita, 2/2008, 4 s. ISSN 1336-5606. 2008.

Pokorná. A. Je péče o pečující dostatečná. In: Zdravotníctvo a sociálna práca. č.1/2006 

Bratislava: 2006 ISSN 1336-9326. (str. 36 – 41).

Pokorná, A. Prevence ageistiských postojů sester jako nástroj ke zkvalitnění geriatrické ošetřovatelské péče. In: Zdravotníctvo a sociálna práca. Prešov: SAPIENTIA. ročník 2, 2007. 2007. s. 43-43. ISSN 1336-9326.

Pokorná, A.;  Juřeníková, P.  Evaluace aplikace a využívání poznatků evidence based  healthcare z   výuky v praxi. In: Revue ošetrovateľstva a laboratorných metodík, č.4/2007, Bratislava: 2007, (s. 158 – 160) ISSN 1335-5090.

Pokorná, Andrea. Možnosti multimediální podpory výuky ošetřovatelství. In: Ošetrovateľský obzor, 4/2007, 4. Bratislava: 2007.(s. 107 – 112). ISSN 1336-5606. 2007.

Pokorná, A. Komunikace se seniory. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2010. 160 s. Sestra (4048). ISBN 978-80-247-3271-8.

Pokorná, A. Komunikace se seniory. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2010. 160 s. Sestra (4048). ISBN 978-80-247-3271-8.

Pokorná, A. Zdroje edukace pacientů na internetu a e-learningové strategie v edukaci pacientů. In: Nemcová, J.; Hlinková, E. Moderná edukácia v ošetrovateľstve. Vyd. první. Martin: Osveta, 2010. od s. 195-212, 24 s. ISBN 978-80-8063-321-9. celkem 260 stran knihy

Pokorná, A. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. 3. doplněné vydání. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 104 s. ošetřovatelství. ISBN 978-80-7013-524-2.

Pokorná, A. MRÁZOVÁ, R. Kompendium hojení ran pro sestry. Praha: Grada Publishing a.s, 2012.200 s. edice Sestra (4048) ISBN 978-80-247-3371-5.

Wendsche, P. Pokorná,, A. Štefková, I. Perioperační ošetřovatelská péče. vyd. první. Praha: Galén, 2012. 117 s. ISBN 978-80-7262-894-0.

Pokorná, A.  Úvod do wound managementu – příručka pro studenty nelékařských zdravotnických oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 112 s. ISBN 978-80-210-6048-7.

Pokorná,, A.  a kol. Ošetřovatelství v geriatrii. Hodnotící nástroje. Praha: Grada. 2013. 208 s. ISBN 978-80-247-4316-5.

 

 

 

Článek v časopise světové databáze (např. SCOPUS): 

VASMANSKÁ, S.  POKORNÁ, A. Sexualita seniorů. Praktický lékař. 2011, 91(10), 602-605. ISSN 0032-6739.

POKORNÁ, A. HARTMANOVÁ, K. Problematika kolorektálního karcinomu v primární péči. Praktický lékař. 2012, 92(2) 31-34. ISSN 0032-6739.

 

Článek v časopise (seznam recenzovaných periodik ČR): 

POKORNÁ A. Vliv efektivní komunikace na compliance pacienta. Vnitřní lékařství.2006. 52( 11) 52  ISNN 0042-773X.– abstraktum

 

POKORNÁ, A.; KUNSTOVÁ, M.  Etické aspekty při ošetřování pacienta s chronickou ránou. Hojení ran 2008,2(1)32-32. ISSN 1802-6400 - abstraktum.

 

POKORNÁ, A.. Možnosti vzdělávání sester v oblasti chronických ran na univerzitní půdě. In: Hojení ran, Praha: 2008, 2(1)32-32. ISSN 1802-6400. ISSN 1802-6400. abstraktum.

 

POKORNÁ, A.; ŠENKYŘÍKOVÁ, M. Vliv jednání a chování sestry a její image na průběh hospitalizace nemocného. Cor et Vasa, 2008, 50(7 – 8) 112 – 114. ISSN 0010-8650.

 

POKORNÁ, A.;  KUNSTOVÁ, M. Fototerapie v léčbě chronické rány. Hojení ran. 2009. 3(1). 43-43. 2009. ISSN 1802-6400.– abstraktum

 

KUNSTOVÁ, M.; POKORNÁ, A. Management bolesti v průběhu převazu chronické rány. Hojení ran, 3(1) 18-19, 2009. ISSN 1802-6400– abstraktum

 

POKORNÁ, A.; MRÁZOVÁ, R.Požadavky na sjednocení postupů hodnocení ran. Hojení ran, Nakladatelství 4 (1) 42-43, ISSN 1802-6400.– abstraktum

 

 

MRÁZOVÁ, R.; POKORNÁ, A. Quo vadis wound management v ošetřovatelství? Hojení ran, 4 (1) 53-54. ISSN 1802-6400.– abstraktum.

 

POKORNÁ, A.; KUNSTOVÁ, M. Nutriční screening jako součást komplementární péče o nemocné s chronickou ránou. Hojení ran, 2010. 4 (1) 54 -55. ISSN 1802-6400.– abstraktum

 

 

POKORNÁ, A.; KUNSTOVÁ, M.Determinující faktory ovlivňující compliance seniora s chronickou ránou. Hojení raní., 4. 2010.(1) 58-58. ISSN 1802-6400– abstraktum

 

 

POKORNÁ, A. MRÁZOVÁ, R. Nejčastější mýty v ošetřovatelské péči o nemocné s bércovým vředem. Referátový výběr z dermatovenerologie. 2010, 3, 43-44, 4 s. ISSN 1213-9106.

 

 

POKORNÁ, A.  MRÁZOVÁ, R. Jak připravit validní kasuistiku. Hojení ran, 2011. 5 (1) 40-41, ISSN 1802-6400. 2011. - abstraktum.

 

STRYJA, J.POKORNÁ, A. Možnosti edukace ve wound managementu. Hojení ran, 2011. 5 (1) 47-50, 2 s. ISSN 1802-6400. - abstraktum.

 

POKORNÁ, A.; MRÁZOVÁ, R. Uplatnění metod Evidence Based Medicine v léčbě chronických ran z pohledu sester specialistek v geriatrii. Hojení ran, 5(1)40-40. ISSN 1802-6400. - abstraktum.

 

POKORNÁ, A. Znalostní ošetřovatelská péče u nemocných s bércovými vředy. Medicína pro praxi, 2011, 8(4) 198-201, ISSN 1214-8687.

 

POKORNÁ, A.; MRÁZOVÁ, R. Nejčastější nedostatky v dokumentování nehojících se ran. Hojení ran, 2011. 5(1) 16 -17. ISSN 1802-6400.– abstraktum

 

POKORNÁ, A.; MRÁZOVÁ, R. Umíme pečovat o osoby s bércovou ulcerací? Hojení ran, 2011.5 (1) 17-17. ISSN 1802-6400.– abstraktum

 

POKORNÁ, A. Využití Evidence-based Nursing v hojení ran v klinické praxi. Hojení ran, 2011. 5(4) 21-25. ISSN 1802-6400. 2011.

 

BERKOVÁ, A. POKORNÁ, A. VEVERKOVÁ, L. Problematika funginózních ran. Hojení ran, 2011. 5(5) 3-6, ISSN 1802-6400. 2011.

BERKOVÁ, A. . POKORNÁ, A. VEVERKOVÁ. L. Specifické přístupy k hodnocení exulcerující rány. Hojení ran, 2012. 6(1)12. ISSN 1802-6400.– abstraktum

KOUTNÁ, M. POKORNÁ. A. Účelná dolorimetrie ve wound managementu. Hojení ran, 2012. 6(1) 18. ISSN 1802-6400.– abstraktum

 

Článek v jiném recenzovaném časopise (ČR): 

STRYJA, J.; POKORNÁ, A. Receptem na úspěch je efektiví edukace.Medical Tribune, 2011. 7(4 )d1-d8 s. ISSN 1214-8911.

 

Článek v jiném recenzovaném časopise (zahraniční):   

POKORNÁ. A. Je péče o pečující dostatečná.  Zdravotníctvo a sociálna práca. 2006. 1(1) 36-41 ISSN 1336-9326.

 

POKORNÁ A. Kurz následné ošetřovatelské péče pro rodinné příslušníky – první zkušenosti a vize do budoucnosti. Zdravotníctvo a sociálna práca. 2006. 1(3) 57 ISSN1336-9326. - abstraktum.

 

 POKORNÁ A. Význam výuky ošetřovatelství v pregraduální přípravě lékařů. Revue ošerovateľstva, sociálnej  práce a laboratórnych metodík. 2006. 12(2) 83-84 ISSN 1335-5090.

 

POKORNÁ, A. Prevence ageistiských postojů sester jako nástroj ke zkvalitnění geriatrické ošetřovatelské péče. Zdravotníctvo a sociálna práce.2007. 2(3) 43-43. ISSN 1336-9326.-abstraktum.

 

POKORNÁ, A.;  JUŘENÍKOVÁ, P.  Evaluace aplikace a využívání poznatků evidence based  healthcare z   výuky v praxi. In: Revue ošetrovateľstva a laboratorných metodík, 2007. 13(4) 158 – 160. ISSN 1335-5090

 

POKORNÁ, A. Možnosti multimediální podpory výuky ošetřovatelství. Ošetrovateľský obzor, 2007 4(4) 107 – 112. ISSN 1336-5606.

 

POKORNÁ, A.; JUŘENÍKOVÁ, P. Evaluace e-vzdělávání v předmětu ošetřovatelské postupy. Ošetrovateľský obzor, 2008. 5(2) 51-54. ISSN 1336-5606.

 

POKORNÁ, A.; MIKLÍKOVÁ, Z. Toaleta dýchacích cest u ventilovaných pacientů z pohledu všeobecných sester. Ošetrovateľstvo a porodná asistencia, 2011. 9(2) 3-5.ISSN 1336-183X.

 

 

 

 

Sekce: Členové výboru - zde klikněte   |   Tisk   |   Poslat článek známému


© 2010 ČSLR    RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2021

494118 návštěvníků webu