ČeskyEnglish

Doc. PhDr. Pokorná Andrea, Ph.D.

7.12.2013

ŽIVOTOPIS

 

Jméno:                                            Andrea Pokorná

Dosažené vzdělání: 

2014                            Habilitační řízení – Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice

2005  - 2009   Doktorandské studium v oboru Hygiena, preventivní lékařství a epidemiologie,             Masarykova univerzita, Lékařská fakulta-  obhajoba disertační práce

12. 2. 2009

2007                      Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta ošetrovateľstva a  zdravotnických odborných štúdií, rigorózní řízení -  státní zkouška 13. 9. 2007

1993 - 1999    UP  Olomouc pedagogická fakulta obor: Učitelství pro SZŠ

-  státní zkouška 8.6.1999

 

Tituly:

Doc.      2014           Zdravotně sociální fakulta, Jihočeská univerzita, České Budějovice

Ph.D.    2009            Masarykova univerzita,  Lékařská fakulta

PhDr.    2007            Slovenská zdravotnícka univerzita, Fakulta ošetrovateľstva
                                 a zdravotnických odborných štúdií

Mgr.     1999            UP Olomouc pedagogická fakulta obor:
                                 Učitelství pro SZŠ

 

Přehled odborné a pedagogické činnosti:

květen 2005  - dosud                        LF MU, Katedra ošetřovatelství

                                                       odborná asistentka,

                                               oborový koordinátor zahraničních vztahů

září 2004  - květen 2005         LF MU, Klinika interní, geriatrie, ošetřovatelství                                
                                                a praktického lékařství asistentka

srpen 2002  - srpen 2004        SZŠ Jaselská 7/9 Brno  - učitelka odborných předmětů

srpen 2002  - srpen 2000        SZŠ Nový Jičín  - učitelka odborných předmětů

srpen 1998  - červenec 2000  Školský úřad Nový Jičín  - učitelka

listopad 1997  - srpen 1998    Soukromá poliklinika Kopřivnice -zdravotní sestra

červen 1993  - květen 1994    FNsP Brno Bohunice  - zdravotní sestra 

                                                 (26. 5. 1994 - 31. 10. 1997 MD)

leden 1993  - květen 1994       NsP Nový Jičín  - zdravotní sestra

červenec 1992  - 12/1992        Městská nemocnice Fifejdy  - Ostrava  - zdravotní sestra

 

Členství v odborných společnostech: 

Česká společnost pro léčbu ran  (ČSLR)- člen výboru,

Česká asociace sester (ČAS) - sekce odborných učitelek, onkologická sekce

Florence Network - člen academic committee

 

Výsledky dosavadní vědecké činnosti (projekty):

2004 – 2006: 1. spoluřešitel rozvojového projektu č. 124 - Elektronické výukové materiály a komplexní podpora jejich tvorby na MU.

2/2010 – dosud:  Zavádění efektivních metod výuky s využitím digitálních medicínských obrazových informací na středních zdravotnických školách (CZ.1.07/1.1.02/02.0074) – role – metodik a lektor.

10/2010 – dosud Empowering the Professionalization of Nurses through Mentorship (510111-LLP-1-2010-1-FI-ERASMUS) – role – 1. spoluřešitel za LF MU

10/2010 – dosud Zvyšování kvality praktické výuky v ošetřovatelství (CZ.1.07/2.2.00/15.0214) - spoluřešitel

1/2011 – 12/2011: Podpora sociokulturní a odborné kompetence profesionálních pečovatelů (NLZP) o seniory (MUNI/A/0877/2010) – role – hlavní řešitel.

1/2012 – dosud Podpora sociokulturní a odborné kompetence profesionálních pečovatelů (NLZP) o seniory ve zdravotní i sociální péči (MUNI/A/0812/2011) – role – hlavní řešitel.

 

Publikační činnost

-        knižní publikace vydané v domácích vydavatelstvích: 5

-        kapitoly v knižních publikacích: 1 (1 zahraniční)

-        skripta a učební texty: 4 (2 hlavní autor, 1 editor, 1 spoluautor) 5 metodických příruček (2 hlavní autor, 3 spoluautor)

-        články, plné texty v recenzovaném vědeckém časopisu: 31 (19 domácí, 12 zahraniční)

-        články, plné texty v recenzovaném populár. odborném časopisu ČR: 29

-        práce v domácích recenzovaných vědeckých sbornících: 21

-        práce v zahraničních recenzovaných vědeckých sbornících: 11

-        publikované příspěvky na vědeckých konferencích: 80 (zahraniční 20, domácí 60)

-        abstrakta příspěvků z tuzemských konferencí: 36

-        abstrakta příspěvků ze zahraničních konferencí: 20

-        poster na vědecké konferenci v ČR:1

-        poster na vědecké konferenci v zahraničí: 10

Citace

Statistika ohlasů: 45

 

Vybraná publikační činnost - přehled:

Pokorná. A. Determinanty komunikace se seniory. In. Edukační sborník při příležitosti konání XXIX. Brněnských onkologických dnů s XIX. Konferencí pro sestry a laboranty.Masarykův onkologický ústav v Brně. Brno: 2005. ISBN 80-86793-05-2. (str. 328)

Pokorná., A. Determinanty komunikačních technik v sociální interakci se seniory. In: Sborník z konference Generace 50 plus. České Budějovice: 2006. ISBN  80-7040-903-7 (str. 92  - 95).

Pokorná A. Hodnocení nutričního stavu u seniorů  - nové metody a postupy. In: Sborník II. Mezinárodní konference ošetřovatelství. Nové trendy v ošetřovatelské péči. NCO NZO Brno, Brno: 2007. ISBN 978-80-7013-451-1. (str. 50  - 53).

Pokorná A. Multimediální prvky výuky v ošetřovatelství. In: MEFANET  - Sborník přednášek  Brno: MSD, 2007. ISBN 978-80-7392-007-4.

Pokorná A. E-learningové strategie v edukaci nemocných - metodická doporučení. In: Sborník přednášek konference MEFANET 2008. Brno: Masarykova univerzita spolu s MSD Brno, spol. s r.o. 2008. 4 s. ISBN 978-80-7392-065-4.

Pokorná, A. Specifika komunikace se seniorskou populací - mezinárodní evidence based review. In Nové trendy v ošetřovatelské péči Sborník k IV. mezinárodní konferenci ošetřovatelství. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských ošetřovatelských oborů, 2009. od s. 56-60, 5 s. ISBN 978-80-7013-490-0.

Pokorná. A. Je péče o pečující dostatečná? In. Sborník Vedecko odborná konferencia s medzinárodnou účasťou. Komplexná starostlivosť o člověka v hraničných situáciách. Fakulta zdravotníctva a soc. práce bl. P.P. Gojdiča v Prešove. Prešov: 2006. ISBN 80  - 969449-1-6. (str. 177  - 182).

Pokorná, A. Ageistické tendence v ošetřovatelské péči. In Teória, výskum a vzdelávanie v ošetrovateľstve a pôrodnej asistencii. Martin: Univerzita Komenského v Bratislave, 2009. od s. 703-713, 11 s. ISBN 978-80-88866-61-9.

Pokorná, A. Determiners of the communication with seniors  - intercultural and intergenerational problem. In: Abstrakt book: 33rd Annual Conference of The Transcultural Nursing Society. Bournemouth: 2007. (s. 71 - 72).

Pokorná, A. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. Brno: NCO NZO, 2006. ISBN 80-7013-440-2.

Pokorná, A. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. 2. vyd. Brno: NCO NZO Brno, 2008. 100 s. ISBN 978-80-7013-466-5.

Pokorná, A. Juřeníková, P. Evaluace e-vzdělávání v předmětu ošetřovatelské postupy. In: Ošetrovateľský obzor, 2/2008 Bratislava: 2008. Slovenská zdravotnícka univerzita, 2/2008, 4 s. ISSN 1336-5606. 2008.

Pokorná. A. Je péče o pečující dostatečná. In: Zdravotníctvo a sociálna práca. č.1/2006 

Bratislava: 2006 ISSN 1336-9326. (str. 36 – 41).

Pokorná, A. Prevence ageistiských postojů sester jako nástroj ke zkvalitnění geriatrické ošetřovatelské péče. In: Zdravotníctvo a sociálna práca. Prešov: SAPIENTIA. ročník 2, 2007. 2007. s. 43-43. ISSN 1336-9326.

Pokorná, A.;  Juřeníková, P.  Evaluace aplikace a využívání poznatků evidence based  healthcare z   výuky v praxi. In: Revue ošetrovateľstva a laboratorných metodík, č.4/2007, Bratislava: 2007, (s. 158 – 160) ISSN 1335-5090.

Pokorná, Andrea. Možnosti multimediální podpory výuky ošetřovatelství. In: Ošetrovateľský obzor, 4/2007, 4. Bratislava: 2007.(s. 107 – 112). ISSN 1336-5606. 2007.

Pokorná, A. Komunikace se seniory. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2010. 160 s. Sestra (4048). ISBN 978-80-247-3271-8.

Pokorná, A. Komunikace se seniory. 1. vyd. Praha: Grada Publishing a.s., 2010. 160 s. Sestra (4048). ISBN 978-80-247-3271-8.

Pokorná, A. Zdroje edukace pacientů na internetu a e-learningové strategie v edukaci pacientů. In: Nemcová, J.; Hlinková, E. Moderná edukácia v ošetrovateľstve. Vyd. první. Martin: Osveta, 2010. od s. 195-212, 24 s. ISBN 978-80-8063-321-9. celkem 260 stran knihy

Pokorná, A. Efektivní komunikační techniky v ošetřovatelství. 3. doplněné vydání. Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2010. 104 s. ošetřovatelství. ISBN 978-80-7013-524-2.

Pokorná, A. MRÁZOVÁ, R. Kompendium hojení ran pro sestry. Praha: Grada Publishing a.s, 2012.200 s. edice Sestra (4048) ISBN 978-80-247-3371-5.

Wendsche, P. Pokorná,, A. Štefková, I. Perioperační ošetřovatelská péče. vyd. první. Praha: Galén, 2012. 117 s. ISBN 978-80-7262-894-0.

Pokorná, A.  Úvod do wound managementu – příručka pro studenty nelékařských zdravotnických oborů. Brno: Masarykova univerzita, 2012. 112 s. ISBN 978-80-210-6048-7.

Pokorná,, A.  a kol. Ošetřovatelství v geriatrii. Hodnotící nástroje. Praha: Grada. 2013. 208 s. ISBN 978-80-247-4316-5.

 

 

 

Článek v časopise světové databáze (např. SCOPUS): 

VASMANSKÁ, S.  POKORNÁ, A. Sexualita seniorů. Praktický lékař. 2011, 91(10), 602-605. ISSN 0032-6739.

POKORNÁ, A. HARTMANOVÁ, K. Problematika kolorektálního karcinomu v primární péči. Praktický lékař. 2012, 92(2) 31-34. ISSN 0032-6739.

 

Článek v časopise (seznam recenzovaných periodik ČR): 

POKORNÁ A. Vliv efektivní komunikace na compliance pacienta. Vnitřní lékařství.2006. 52( 11) 52  ISNN 0042-773X.– abstraktum

 

POKORNÁ, A.; KUNSTOVÁ, M.  Etické aspekty při ošetřování pacienta s chronickou ránou. Hojení ran 2008,2(1)32-32. ISSN 1802-6400 - abstraktum.

 

POKORNÁ, A.. Možnosti vzdělávání sester v oblasti chronických ran na univerzitní půdě. In: Hojení ran, Praha: 2008, 2(1)32-32. ISSN 1802-6400. ISSN 1802-6400. abstraktum.

 

POKORNÁ, A.; ŠENKYŘÍKOVÁ, M. Vliv jednání a chování sestry a její image na průběh hospitalizace nemocného. Cor et Vasa, 2008, 50(7 – 8) 112 – 114. ISSN 0010-8650.

 

POKORNÁ, A.;  KUNSTOVÁ, M. Fototerapie v léčbě chronické rány. Hojení ran. 2009. 3(1). 43-43. 2009. ISSN 1802-6400.– abstraktum

 

KUNSTOVÁ, M.; POKORNÁ, A. Management bolesti v průběhu převazu chronické rány. Hojení ran, 3(1) 18-19, 2009. ISSN 1802-6400– abstraktum

 

POKORNÁ, A.; MRÁZOVÁ, R.Požadavky na sjednocení postupů hodnocení ran. Hojení ran, Nakladatelství 4 (1) 42-43, ISSN 1802-6400.– abstraktum

 

 

MRÁZOVÁ, R.; POKORNÁ, A. Quo vadis wound management v ošetřovatelství? Hojení ran, 4 (1) 53-54. ISSN 1802-6400.– abstraktum.

 

POKORNÁ, A.; KUNSTOVÁ, M. Nutriční screening jako součást komplementární péče o nemocné s chronickou ránou. Hojení ran, 2010. 4 (1) 54 -55. ISSN 1802-6400.– abstraktum

 

 

POKORNÁ, A.; KUNSTOVÁ, M.Determinující faktory ovlivňující compliance seniora s chronickou ránou. Hojení raní., 4. 2010.(1) 58-58. ISSN 1802-6400– abstraktum

 

 

POKORNÁ, A. MRÁZOVÁ, R. Nejčastější mýty v ošetřovatelské péči o nemocné s bércovým vředem. Referátový výběr z dermatovenerologie. 2010, 3, 43-44, 4 s. ISSN 1213-9106.

 

 

POKORNÁ, A.  MRÁZOVÁ, R. Jak připravit validní kasuistiku. Hojení ran, 2011. 5 (1) 40-41, ISSN 1802-6400. 2011. - abstraktum.

 

STRYJA, J.POKORNÁ, A. Možnosti edukace ve wound managementu. Hojení ran, 2011. 5 (1) 47-50, 2 s. ISSN 1802-6400. - abstraktum.

 

POKORNÁ, A.; MRÁZOVÁ, R. Uplatnění metod Evidence Based Medicine v léčbě chronických ran z pohledu sester specialistek v geriatrii. Hojení ran, 5(1)40-40. ISSN 1802-6400. - abstraktum.

 

POKORNÁ, A. Znalostní ošetřovatelská péče u nemocných s bércovými vředy. Medicína pro praxi, 2011, 8(4) 198-201, ISSN 1214-8687.

 

POKORNÁ, A.; MRÁZOVÁ, R. Nejčastější nedostatky v dokumentování nehojících se ran. Hojení ran, 2011. 5(1) 16 -17. ISSN 1802-6400.– abstraktum

 

POKORNÁ, A.; MRÁZOVÁ, R. Umíme pečovat o osoby s bércovou ulcerací? Hojení ran, 2011.5 (1) 17-17. ISSN 1802-6400.– abstraktum

 

POKORNÁ, A. Využití Evidence-based Nursing v hojení ran v klinické praxi. Hojení ran, 2011. 5(4) 21-25. ISSN 1802-6400. 2011.

 

BERKOVÁ, A. POKORNÁ, A. VEVERKOVÁ, L. Problematika funginózních ran. Hojení ran, 2011. 5(5) 3-6, ISSN 1802-6400. 2011.

BERKOVÁ, A. . POKORNÁ, A. VEVERKOVÁ. L. Specifické přístupy k hodnocení exulcerující rány. Hojení ran, 2012. 6(1)12. ISSN 1802-6400.– abstraktum

KOUTNÁ, M. POKORNÁ. A. Účelná dolorimetrie ve wound managementu. Hojení ran, 2012. 6(1) 18. ISSN 1802-6400.– abstraktum

 

Článek v jiném recenzovaném časopise (ČR): 

STRYJA, J.; POKORNÁ, A. Receptem na úspěch je efektiví edukace.Medical Tribune, 2011. 7(4 )d1-d8 s. ISSN 1214-8911.

 

Článek v jiném recenzovaném časopise (zahraniční):   

POKORNÁ. A. Je péče o pečující dostatečná.  Zdravotníctvo a sociálna práca. 2006. 1(1) 36-41 ISSN 1336-9326.

 

POKORNÁ A. Kurz následné ošetřovatelské péče pro rodinné příslušníky – první zkušenosti a vize do budoucnosti. Zdravotníctvo a sociálna práca. 2006. 1(3) 57 ISSN1336-9326. - abstraktum.

 

 POKORNÁ A. Význam výuky ošetřovatelství v pregraduální přípravě lékařů. Revue ošerovateľstva, sociálnej  práce a laboratórnych metodík. 2006. 12(2) 83-84 ISSN 1335-5090.

 

POKORNÁ, A. Prevence ageistiských postojů sester jako nástroj ke zkvalitnění geriatrické ošetřovatelské péče. Zdravotníctvo a sociálna práce.2007. 2(3) 43-43. ISSN 1336-9326.-abstraktum.

 

POKORNÁ, A.;  JUŘENÍKOVÁ, P.  Evaluace aplikace a využívání poznatků evidence based  healthcare z   výuky v praxi. In: Revue ošetrovateľstva a laboratorných metodík, 2007. 13(4) 158 – 160. ISSN 1335-5090

 

POKORNÁ, A. Možnosti multimediální podpory výuky ošetřovatelství. Ošetrovateľský obzor, 2007 4(4) 107 – 112. ISSN 1336-5606.

 

POKORNÁ, A.; JUŘENÍKOVÁ, P. Evaluace e-vzdělávání v předmětu ošetřovatelské postupy. Ošetrovateľský obzor, 2008. 5(2) 51-54. ISSN 1336-5606.

 

POKORNÁ, A.; MIKLÍKOVÁ, Z. Toaleta dýchacích cest u ventilovaných pacientů z pohledu všeobecných sester. Ošetrovateľstvo a porodná asistencia, 2011. 9(2) 3-5.ISSN 1336-183X.

 

 

 

 

Sekce: Členové výboru - zde klikněte   |   Tisk   |   Poslat článek známému

Hlavní sponzoři

Kalendář

Aktuality

26.2.2019
Aktualizace doporučených postupů
V sekci informace pro praxi naleznete postupnou aktualizaci doporučených léčebných postupů. Syndrom diabetické ...

27.1.2019
Databáze certifikovaných pracovišť aktualizována
V sekci informace pro praxi naleznete aktualizovanou databázi pracovišť, která poskytují léčebně preventivní ...

1.7.2016
Plné znění starších čísel časopisu léčba ran na webu !!!
Přidali jsme plná znění čísel časopisu Léčba ran - ročníky 2014-2017 jsou plně k dispozici pro všechny. ...

16.3.2016
Pokyny autorům
Pokyny autorům časopisu Léčba ran


© 2010 ČSLR    RSS kanál  |  Mapa webu  |  Redakční systém WebRedakce - NETservis s.r.o. © 2019

395497 návštěvníků webu